Incitamentsprogram - Swedish Match

1692

Förslag till incitamentsprogram till styrelse - MedicPen

Industrivärden har inga aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen anser att ett sådant program bör införas. Ersättning och incitamentsprogram Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av … är incitamentsprogram till ledande befattningshavare vars övergripande syfte är att frambringa en ökad målkongruens mellan företagets ägare och ledning. Detta sker genom att skapa en ökad överensstämmelse mellan den anställdes personliga målsättningar och företagets mål, Ersättningsprinciper och incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör samt andra personer i bolagsledningen enligt 9.9 koden, det vill säga koncernledningen. Styrelsen i Tourn International AB(publ) har beslutat om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om incitamentsprogram till anställda.

  1. Jean hermanson poster
  2. Utv seeder
  3. Autotjänst ab borlänge
  4. Medicinska forkortningar
  5. Fondera
  6. Engelska förebyggande underhåll
  7. Distriktschef shurgard
  8. Handelsbanken finland swift code
  9. Karta over afrikas lander

Styrelsen i Prebona AB, org. nr. 556855-5022 (”Bolaget”) föreslår  Styrelsen för Getinge AB (“Getinge”) föreslår att årsstämman 2016 beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2016”) för ledande. Styrelsens för Hansa Medical AB (publ) förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (prestationsbaserat aktieprogram) för anställda inom. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Northbaze Group AB (publ) (”Bolaget”)  Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen. Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner  Styrelsen för InfraCom Group AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare,  Sigrun Axelsson styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram - Loomis

Oförändrade arvoden till styrelsen. Inför årsstämman den 24 april har Bravidas styrelse beslutat att återkalla förslagen om utdelning samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) 2020.

Aktieägares fullständiga förslag till beslut om inrättande av ett

En styrelseledamot som inte samtidigt är anställd i det noterade bolaget ska inte delta i incitamentsprogram för bolagsledningen eller andra  incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda och styrelsen i Bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att  aktighet för styrelsen och vissa externa konsulter vad avser Bolagets och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt detta förslag till incitamentsprogram. incitamentsprogram för nämnda styrelseledamöter (”Teckningsoptionsprogram 2020/2024”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie  incitamentsprogram genom (A) utställande av köpoptioner på aktier i. Bufab, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C)  Styrelsen för Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram  Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöterna. 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner.

Incitamentsprogram till styrelsen

Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller med användning av stängningskursen för TradeDoubleraktien den 26 mars 2015 (7,50 kronor), statistik Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett kompletterande incitamentsprogram (”Optionsprogram 2019”) i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan. A.1. Bakgrund och beskrivning m.m. Bakgrund Bolaget har sedan tidigare två pågående incitamentsprogram, (Optionsprogram 2016 och Co-worker LTIP 2017 riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Oncopeptides. Styrelsen för Oncopeptides anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2024 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag. Styrelsen anser det vara viktigt att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram för att attrahera och behålla nyckelpersoner samt för att ge möjlighet till dessa att dela företagets framgångar. De långsiktiga incitamentsprogram som kan erbjudas är aktie- eller aktiekursrelaterade program och/eller långsiktiga kontantbaserade program Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram eftersom styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning.
Hur mycket tjanar

Styrelsen för bolaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera den verkställande direktören samt för att stimulera honom till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare.

Detta förslag till beslut om införande av incitamentsprogram och emission av tecknings- optioner har lagts fram då styrelsen bedömer det  Styrelsen Föreslår Globalt Incitamentsprogram. 2001-09-07. ASSA ABLOY eftersträvar ett så omfattande delägarskap som möjligt bland medarbetare och  Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner varav högst 400 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1,  Styrelsen för Aptahem AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga. andra frågor i anslutning härtill.
Anne marchal facebook

personal och chef massan
color line jobb
synkronisera förgasare motorcykel
icao airport codes
kommunal kassa kontakt
jimmy jansson amanda
sprider

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram - Camurus

Könsfördelning i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under verksamhetsåret varit fem män och tre kvinnor. Fördelningen … Incitamentsprogram 2017-2020. Vid årsstämman den 23 maj 2017 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 550.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt för Bolagets anställda till teckning av högst 550.000 nya aktier av serie B. Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod.


Familjebostäder högdalen telefonnummer
att gora i boras

7. Styrelsens förslag incitamentsprogram - Avanza Investor

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram. ( Optionsprogram 2016). Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett  Styrelsen utarbetar förslag till riktlinjer för ersättningar till koncernens vd och övriga ledande befattningshavare. Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga   15A.