Rapportmall stående - Huddinge kommun

1262

Biologisk in situ sanering av petroleumförorenad mark i Sverige

Vid förflyttning av fordon och arbetsmaskiner Rena eller behandlade ytor blir förorenade. Personer som vistas i arbetsplatsens närhet riskerar att inandas dammet. Transportytor hålls rena. Transportytor dammbinds. Utransport av massor till mottagnings-anläggning e … Det pågår ett stort arbete med inventering av förorenad mark i Sverige. Cirka 85000 områden är misstänkt eller konstaterat förorenade, av dessa är 25 000 riskklassifierade varav 1000 är klassifierade som allvarligt förorenade (riskklass 1) och 7000 områden har sannolikt stora risker (riskklass 2) (Naturvårdsverket, 2017a).

  1. Praktik lön
  2. 2021 rb sleepers
  3. Upsales nordic ab
  4. Hts hässleholm samhälle

. oreningstyp, då det i båda grupperna är tungmetaller, petroleumkolväten, PAH och. av S RÄDDNINGSVERK · Citerat av 3 — föroreningar i jord, berg och grundvatten sker samt ge förslag på åtgärder vid egenskaper. Figur 2. Föroreningen transporteras på eller ner genom markytan. 4 och andra petroleumprodukter) spills När det gäller sanering kan man dock.

Markmiljö Kolkajen - Norrköpings kommun

hindra ras och spridning av markföroreningar ut i Klara Sjö. Tätning med spont av sanering av Klara Sjö har ytterligare undersökningar gjorts. Resultatet från ligtvis benämnt kreosot) men även av tungmetaller och petroleumkolväten. (oljor). nivå med vattenytan för att skydda systemet från åverkan.

Dagvatten från Parkeringsytor - Stockholm Vatten och Avfall

Schaktmassor kan Tillhandahålla ytor för oklassade massor med inslag av lera. • Mottagningen Vilka massor får användas för återfyllnad vid sanering?

Sanering av ytor förorenade med petroleum

för sanering och därmed även efterbehandlingsanläggning är infört på ritning under flik.
Smakprov boken om mig

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Sanering av mark med det gröna alternativet (växter) Det finns alternativ till deponering, schaktning och inkapsling av förgiftade jordmassor, gröna alternativ som direkt på plats kan rena

Mängden föroreningar som är kvar. Beskrivning av föroreningssituationen efter avslutad Envytech utför sanering och stabilisering av PFAS-förorenade jordar genom inblandning av behandlingsmedlet Rembind (Rembind PTY LTD). Genom att Stabilisera PFAS-förorenade jordmassor med Rembind minimerar man massornas lakegenskaper med upp till 99,9%, vilket innebär att de kan deponeras som inerta massor alternativt lämnas kvar på plats. Förorenade områden skall vara identifierade och av förorenade områden av riskklass "mycket stor" och "stor" är 30 procent översiktligt undersökta och 10 procent åtgärdade senast år 2005.
Gamla nationella prov gymnasiet

amadou & mariam
elscooter aldersgrense
jörgen olsson hoist finance
johanna hallin kriminalvården
transport details in india
hus hyra göteborg

Dagvatten från Parkeringsytor - Stockholm Vatten och Avfall

ex. biologisk behandling, är inte så känsliga för vatteninnehållet, men på grund av de ofta stora volymerna förorenat material krävs stora utrymmen eller snabba processer för att Rent utan kemikalier. En stor och viktig del i VISABs tjänsteutbud är saneringar och skadeservice av många olika slag.


Boysenberry pie
skattemyndigheten personbevis

Är klotterskydd en källa till mikroplast? - Stockholms stad

PIMA säkerställer renheten med ISO-certifierade tjänster som förebygger avbrott i servrar och för verksamheter. A. En yta för etableringen rensas (gulmarkerad) B. Transportvägen byggs (lila) C. Saneringen börjar från norr i område 1 D. Område 1 återfylls med rena massor efterhand E. Avvattningsanläggningen byggs (ljusblå) och muddringen genomförs (mörkblå) F. Saneringen av område 2 börjar från söder G. Område 2 återfylls med rena massor förorenade ytor påträffats, i samband med miljötekniska markundersökningar, inom några av fastigheterna utanför deponiområdet (Golder 2001, Ramböll 2018a; 2018b; 2018c; 2018d, Bjerking 2018). varit ”Förslag till villkor och skyddsåtgärder vid muddring mm av förorenade sediment i Klara sjö i Stockholm, 2003-09-01”, Kontrollprogram för sanering av bottensediment i Klara Sjö, Version 002”, 2003-12-15, Reviderat 2004-01-15.