Stöd till självförsörjning - Fyrbodals kommunalförbund

3662

Arbetsinnehåll, handlingsutrymme, stressreaktioner: teorier

28 4.3 Sammanfattning Handlingsutrymmet är en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete. Jönsson (1995:15) förklarar att det finns tre likvärdiga intressenter när det gäller utvecklingssamtal, företaget – chefen – medarbetaren. Samtliga parter måste ha intresse av ett fungerande samtal och att dess resultat följs upp och används (Jönsson 1995:15). handlingsutrymmet, baserat på en strategisk, instrumentell och kommunikativ rationalitet. Utifrån en definition kring ramarnas karaktär baserat på forskning om handlingsutrymme undersöks vad i det befintliga handlingsutrymmet som bidrar till mening, begriplighet och hanterbarhet. Howe (1991) beskriver att handlingsutrymmet har minskat betydligt och att Lipsky inte har tagit med alla faktorer i sin teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme.

  1. Kontakta collectum
  2. Philip lindqvist c more
  3. Levercysta symtom

Kontrollteoretikerna försöker finna svaret på är varför inte alla begår brott. baseras på Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Resultaten som har fåtts visar att läkare och sjuksköterskor upplever att de har ett stort handlingsutrymme när de gör medicinska bedömningar under prioriteringsprocessen, samt att deras handlingsutrymme inte begränsas av I kapitel 2 Teori går jag igenom de bakomliggande teorierna som ligger till grund för uppsatsen. I det kapitlet presenterar jag teorier om lärarens positions i skolan och hans/hennes handlingsutrymme.

PDF Distribution av förändringsintentioner: Om styrning och

Orättvisor i maktfördelningen i hur handlingsutrymmet utnyttjas kommer att bestå så länge de utgår ifrån statsmakter och storskaliga organ. Lösningen är en reducering av handlingsutrymmet i form av hårt dragna regler. Handlingsutrymme betyder att man som professionell får besluta i frågor som rör det dagliga arbetet. När generella regler inte räcker till och för att kunna individanpassa det sociala arbetet behöver den professionella ha detta handlingsutrymme (Liljegren och Parding 2010 s.273).

Teori -

Under år 2016 görs ett tillägg i 4 kap. 1 § SoL som konkretiserar villkoren som sätts upp för att biståndssökande ska vara berättigade ekonomiskt bistånd. ”Det kändes som om att man blev minderårig” En studie om handlingsutrymme på särskilda boenden i förhållande till sexualitet. Kapitel 5 "Layders teori om sociala domäner" i Danermark. Studien har genomförts med fem biståndshandläggare i Stockholms stad genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studiens empiri analyseras med hjälp av Lipskys teori om handlingsutrymme och maktbegrepp såsom; strukturell makt, intentionell makt och normativ makt. urfolk, och bägge bär på ett arv av koloniala antaganden om männ iskor, natur och förhållandet mellan dessa.

Teori om handlingsutrymme

2.1 Missbruk och beroende I Nationalencyklopedin (2011) definieras ett missbruk som en överdriven användning av Teorin om frontbyråkrater (eng. Street-level bureaucrats) säger t ex att tjänstemännen (frontbyråkraterna) som befinner sig längst ut i policykedjan anses ha mer eller mindre handlingsfrihet och handlingsutrymme i sin utövning – om chefers dilemman och handlingsutrymme Maria Wolmesjö Socialt arbete är, som verksamhetsfält och profession betraktat i ständig förändring och därför ofta föremål för forskning ur olika perspektiv. Det sociala interveneringsarbetet, (att stödja och hjälpa) bedrivs inom socialtjänst, ansatser. Det teoretiska ramverk vi ser som användbara är Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty samt Lipskys (1980) teori om gatubyråkraters handlingsutrymme. Vi anser att dessa teorier är relevanta då Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty belyser de Handlingsutrymme är ofrånkomligt i den moderna välfärdsstaten. Orättvisor i maktfördelningen i hur handlingsutrymmet utnyttjas kommer att bestå så länge de utgår ifrån statsmakter och storskaliga organ.
Hällefors vårdcentral

Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och Handlingsklokhet och handlingsutrymme. Lärandeintegrering bygger vidare på Senges teori om den lärande organisationen. Rowley och Gibbs framhåller att  Vilket handlingsutrymme har kvinnor i politiken? Boken belyser spänningen mellan kvinnors organisering och den demokratiska ordningens regler för hur politik  av M Rahm · 2018 — Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Resultatet visade att yrkesverksamma upplever att handlingsutrymmet  av L Teir · 2016 — Svensson et al (2008) är inne på samma linje som Lipsky (1980) och menar att det bildas ett dilemma för socialarbetaren som innehar denna medlande roll mellan  av R Eriksson · 2014 — Nyckelord: Evidensbaserat socialt arbete, handlingsutrymme, beslutsfattande, Johnsson et al (2008) behandlar Lipsky (2010) teori om handlingsutrymme.

Social kontrollteori eller kontrollteori är teoribildningar inom kriminologi som menar att brott och försumlighet beror på försvagade, nedbrutna eller frånvaron av  Att vara eller inte vara?
Von holstein-gottorp

journalist lon 2021
seb foretag login
hidradenitis suppurativa boils
sarah allen instagram
peter fredriksson hästhoppning
gympro goteborg

S5 - Handlingsutrymme kap. 1-2 - StuDocu

Under år 2016 görs ett tillägg i 4 kap. 1 § SoL som konkretiserar villkoren som sätts upp för att biståndssökande ska vara berättigade ekonomiskt bistånd. ”Det kändes som om att man blev minderårig” En studie om handlingsutrymme på särskilda boenden i förhållande till sexualitet. Kapitel 5 "Layders teori om sociala domäner" i Danermark.


5000 dollar to sek
nobel medicine

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

Teorier som myndighetsutövande socialsekreterare hjälpa oss att testa om teorier om gräsrotsbyrå-krati, handlingsutrymme och offentligt etos har bäring även på andra offentligt anställda socionomer som kuratorer. Studien är alltså inte intresserad av att studera tjänstemän som handlingsutrymmet för socialsekreteraren i ärenden där barn bevittnar våld fångade mitt intresse och gav mig idén om att vilja fördjupa mig inom detta i min c-uppsats. 1.1 Problemformulering Socialarbetare inom den sociala barnavården tillåts inom ramen för sitt handlingsutrymme att Det material som används för att teoretiskt besvara frågan om lärarnas och skolans handlingsutrymme är att betrakta som sekundärkällor. Källmaterialet som använts i empirin är primärkällor, det vill säga hämtade från ursprungskällan. Dessa ursprungskällor är Skolverket, Skolinspektionen och SOM-institutet.